Reforma i acabats d’un habitatge unifmiliar aïllat