La façana ventilada es tracta d'un sistema constructiu de tancament exterior que consisteix en una fulla interior, una capa aïllant ancorat o projectat i una fulla exterior no estanca.

A la façana de l'edifici s'ancora una subestructura metàl·lica destinada a suportar la làmina exterior d'acabat, així com una capa d'aïllament, mitjançant espigues de plàstic o morter adhesiu. Un cop col·locada la capa aïllant, es munta la fulla d'acabat.

La subestructura deixa una cambra d'aire de pocs centímetres entre l'aïllament i les plaques que componen la segona pell. Les juntes entre aquestes plaques estan obertes, permetent el flux d'aire.

Les plaques exteriors poden ser de diversos materials: pedra, fusta, panells Sandwich, pissarra, etc.


  • Tabics pluvials
  • Façanes tècniques amb composite o murs cortina

  • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis