Rehabilitació d'habitatge plurifamiliar

Rehabilitació d'habitatge plurifamiliar

Projectes

Rehabilitació d'habitatge plurifamiliar

Any de l'obra: 2020

Angel Guimerà 51, Cardedeu


  • Repicat i extracció d'aplacat en frontals de balcons
  • Reparació de cantells de forjat de balcons existents
  • Aplicació de arrebossat monocapa en cants de forjat de balcons
  • Syc d'escopidor ceràmic en balcons
  • Sanejat de revestiment en sostres de balcó
  • Aplicació de pintura acrílica llisa en sostres de balcó
  • Reparació d'ancoratges de les baranes metàl·liques
  • Pintat de les baranes de balcons existents