Ajuts a la rehabilitació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

A qui van destinats?

 • Comunitats de propietaris
 • Persones propietàries d'edificis d'habitatges.
 • Llogaters amb l'autorització de la propietat.
 • Administracions públiques, altres organismes i entitats de dret públic.

Quins requisits ha de presentar l'edifici?

 • Haver estat construït i acabat abans de l’any 1981.
 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, exclòs planta baixa si no és habitatge.
 • Com a mínim, el 70% dels habitatges de l’edifici ha de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Han de tenir ús residencial un mínim de 8 habitatges. Excepcionalment, s’admeten edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixin un dels següents supòsits:
  - Quant les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibiiitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàneament amb les obres de conservació, o en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
  - Quan les obres consisiteixin en actuacions de conservació per danys estructurals greus.

Quins documents són necessaris per a acreditar la necessitat de l'actuació de rehabilitació?

 • L’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges segons model vigent (IITE).
 • El certificat d’Eficiència Energètica (CEE) diligenciat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
 • L’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat segons el model annex 3 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quins són els àmbits d'actuació?

 • Ajut a la conservació de fonaments, estructures i instal.lacions comunes. Subvenció d'un 35% del pressupost protegible amb un topall màxim de 2.000 € per habitatge i per cada 100 m² de superfície útil de local.
 • Ajut per a la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 30% sobre la situació prèvia a les actuacions. El topall de la quantia rebuda variarà de 2.000 a 5.000 € per habitatge i per cada 100 m² de superfície útil de local, en funció de la reducció de la demanda (30 o 50%).
 • Ajut per a realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. Subvenció d’un 50% del pressupost protegible amb un topall màxim de 4.000 € per habitatge i per cada 100 m 2 de superfície útil de local.

A tenir en compte

 • Les quanties es podran incrementar en un 10% quan es tracti d’edificis declarats de béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins del conjunt històric artístic.
 • La combinació de les diferents actuacions pot augmentar la quantia assignada a cada ajut, fins un màxim de d'11.000 €/habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Quèferquan - Ajuts a la rehabilitació